UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thực hiện kế hoạch giám sát công tác đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện năm 2019

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 06/11/2019

Theo phòng LĐTB&XH huyện Tuy An cho biết: Từ ngày 5-12/11/2019, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức đợt giám sát công tác đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện năm 2019.

Theo đó, trong đợt giám sát lần này các địa phương gồm: An Hiệp, An Dân, An Ninh Tây, An Nghiệp, An Chấn, An Mỹ, An Hòa, An Hải, An Định, An Lĩnh, An Xuân và An Thạch sẽ được đoàn thực hiện công tác giám sát với các nội dung về tình hình triển khai thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn trình tự đánh giá và công nhận xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; Thống kê số liệu trẻ em trên địa bàn; Báo cáo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2019 của địa phương; Hướng dẫn cách ghi chép và theo dõi trẻ em trong gia đình và nhập dữ liệu trẻ em vào phần mềm đối với những xã, thị trấn được chọn giám sát trực tiếp gồm (An Chấn, An Mỹ, An Dân, An Hiệp, An Ninh Tây và An Nghiệp).

Được biết: Trong thời gian qua công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Luật trẻ em luôn được Cấp uỷ, chính quyền, các ngành đoàn thể ở địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện; Các cấp, các ngành nhận thức rõ được tầm quan trọng trong việc thực hiện Luật trẻ em, đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật trẻ em trên địa bàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trẻ em được lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương được thực hiện nghiêm túc; công tác thống kê, số liệu, báo cáo về trẻ em được cập nhật thường xuyên về cơ quan chuyên môn kịp thời.

Thông qua đợt giám sát công tác đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em trên địa bàn huyện năm 2019, giúp cơ quan chuyên môn nhạn thấy được ưu điểm, khuyết điểm, khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện công tác đánh giá xã, thị trấn phù hợp với trẻ em, góp phần xây dựng hoàn thành các tiêu chí của chương trình đã đề ra./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter