UBND huyện Tuy An
Tuy An: Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 07/01/2020

Đồng chí Phạm Ngọc Thanh, phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen

cho các nhân có thành tích trong công tác Dân vận khéo năm 2019.

Sáng ngày 3/1/2019, Ban Dân vận Huyện ủy Tuy An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, công tác Dân vận của hệ thống chính trị các cấp trong huyện phát triển toàn diện, bám sát sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện tốt “Năm Dân vận chính quyền 2019” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương. Công tác dân vận của các cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các địa phương đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; thực hiện cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý điều hành, phát huy vai trò giám sát của nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gần dân, trọng dân, vì dân. Hệ thống dân vận chủ động nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; chăm lo phát triển kinh tế, giảm nghèo và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được của công tác dân vận trong năm 2019, trong năm 2020, Ban Dân vận Huyện ủy Tuy An yêu cầu Ban Dân vận các địa phương thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận của Đảng nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung, hệ thống Dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác Dân vận, đặc biệt là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn, tích cực bám sát cơ sở, tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tích cực xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân đoàn kết, chung tay xây dựng huyện nhà phát triển mạnh về kinh tế, giữ vững ANCT-TTATXH, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; quan tâm công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ các cấp. 

Nhân dịp này Ban Dân vận Huyện ủy Tuy An đã khen thưởng 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận khéo năm 2019./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter