UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
626/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thu hồi đất để thực hiện tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An của bà Phan Thị Tuông
625/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với hộ ông Trần Dũng, thôn Phước Lương, xã An Cư
624/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với hộ ông Nguyễn Tổng, thôn Phước Lương, xã An Cư
623/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với hộ ông Trần Thành, thôn Phước Lương, xã An Cư
622/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với ông Nguyễn Tấn Thái, thôn Phước Lương, xã An Cư
621/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với ông Nguyễn Chét, thôn Phước Lương, xã An Cư
620/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với ông Nguyễn Mười, thôn Phước Lương, xã An Cư
619/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với ông Trần Xuân Ngọc, thôn Phước Lương, xã An Cư
618/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với ông Nguyễn Giỏi, thôn Phước Lương, xã An Cư
617/TB-UBND
15/11/2019 Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với ông Phan Văn Cường, thôn Phước Lương, xã An Cư
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter