UBND huyện Tuy An
Danh bạ thư điện tử

Chuyên mục: Danh bạ thư điện tử | Đăng ngày: 28/06/2017


DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TUY AN

 

Stt

Đơn vị

Địa chỉ

1

Văn phòng HĐND và UBND

vanphong-ubndtan@phuyen.gov.vn

2

Phòng Nội vụ

pnvu-ubndtan@phuyen.gov.vn

3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

pkthtang-ubndtan@phuyen.gov.vn

4

Phòng Tài chính và Kế hoạch

ptckhoach-ubndtan@phuyen.gov.vn

5

Phòng Tài nguyên và Môi trường

ptnmtruong-ubndtan@phuyen.gov.vn

6

Phòng Văn hóa và Thông tin

pvhttin-ubndtan@phuyen.gov.vn

7

Phòng Y tế

pyte-ubndtan@phuyen.gov.vn

8

Phòng Tư pháp

ptphap-ubndtan@phuyen.gov.vn

9

Thanh tra huyện

tthuyen-ubndtan@phuyen.gov.vn

10

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

pldtbxhoi-ubndtan@phuyen.gov.vn

11

Phòng Nông nghiệp và PTNT

pnnghiep-ubndtan@phuyen.gov.vn

12

Đài truyền thanh huyện

dtthuyen-ubndtan@phuyen.gov.vn

13

Trung tâm phát triển quỹ đất

ttptqdat-ubndtan@phuyen.gov.vn

14

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao

ttvhtttthao-ubndtan@phuyen.gov.vn

15

BQL các công trình đầu tư và xây dựng cơ bản

bqldtxdcban-ubndtan@phuyen.gov.vn

16

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và GDTX huyện

ttgdtxuyen-ubndtan@phuyen.gov.vn

17

UBND thị trấn Chí Thạnh

ubndcthanh-ubndtan@phuyen.gov.vn

18

UBND xã An Chấn

ubndachan-ubndtan@phuyen.gov.vn

19

UBND xã An Thọ

ubndatho-ubndtan@phuyen.gov.vn

20

UBND xã An Mỹ

ubndamy-ubndtan@phuyen.gov.vn

21

UBND xã An Hòa

ubndahoa-ubndtan@phuyen.gov.vn

22

UBND xã An Hải

ubndahai-ubndtan@phuyen.gov.vn

23

UBND xã An Hiệp

ubndahiep-ubndtan@phuyen.gov.vn

24

UBND xã An Cư

ubndacu-ubndtan@phuyen.gov.vn

25

UBND xã  An Ninh Đông

ubndandong-ubndtan@phuyen.gov.vn

26

UBND xã An Ninh Tây

ubndantay-ubndtan@phuyen.gov.vn

27

UBND xã An Thạch

ubndathach-ubndtan@phuyen.gov.vn

28

UBND xã An Dân

ubndadan-ubndtan@phuyen.gov.vn

29

UBND xã An Định

ubndadinh-ubndtan@phuyen.gov.vn

30

UBND xã An Nghiệp

ubndanghiep-ubndtan@phuyen.gov.vn

31

UBND xã An Xuân

ubndaxuan-ubndtan@phuyen.gov.vn

32

UBND xã An  Lĩnh

ubndalinh-ubndtan@phuyen.gov.vn

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục: