UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 06/12/2023

UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn huyện.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân trong việc triển khai thi hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; xác định nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

UBND huyện Tuy An đã đề ra 07 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Một là, tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm thực hiện tốt các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về việc phân loại, kiểm soát, xử lý dữ liệu cá nhân, các biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn trong đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Hai là, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; nhấn mạnh trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội và mỗi cá nhân trong việc thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP. Ba là, rà soát, đánh giá, phân loại dữ liệu cá nhân, áp dụng các biện pháp, quy trình, tiêu chuẩn trong bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật. Bốn là, ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; xây dựng ban hành Danh mục dữ liệu mở phù hợp với quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Năm là, tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; chỉ đạo việc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Sáu là, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người được giao làm công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bảy là, thống kê, thông tin, báo cáo về tình hình bảo vệ dữ liệu cá nhân, về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ dữ liệu.

UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức nghiên cứu, quán triệt các nội dung của Nghị định số 13/2023/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn, tập trung các nội dung về nâng cao nhận thứ, kiến thức về dữ liệu cá nhân và các biện pháp, tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cá nhân về trách nhiệm trong việc thi thành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc thẩm quyền, phạm vụ quản lý thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ dữ liệu cá nhân; triển khai các biện pháp phân loại, kiểm soát, xử lý, bảo vệ đối với dữ liệu cá nhân do đơn vị thu thập được qua công tác chuyên môn. Bố trí, giao nhiệm vụ, bồi dưỡng nguồn nhân lực được giao làm công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân ở đơn vị./.

Phi Diễn


Các tin cùng chuyên mục: