UBND huyện Tuy An
Tuy An: Trong năm 2023, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện trên 601.580 triệu đồng, đạt 100% so với kế hoạch

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 24/01/2024

Trong năm 2023, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Tuy An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối kết hợp chặt chẽ với Phòng giao dịch NHCSXH huyện triển khai kịp thời, có hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tích cực huy động vốn, giải ngân cho vay các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của hộ nghèo, đối tượng chính sách, tiếp tục góp phần quan trọng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Tính đến hết 31/12/2023, tổng dư nợ tại Ngân hàng CSXH huyện trên 601.580 triệu đồng, với 12.762 khách hàng còn dư nợ, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 98.418 triệu đồng so với đầu năm đã góp phần giảm nghèo, tạo việc làm tại địa phương, hỗ trợ cho nhiều hộ gia đình có nguồn vốn để chăn nuôi sản xuất, giúp những học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được đủ điều kiện học tập, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện, gồm 13 chương trình là cho vay Hộ nghèo 13.002 triệu đồng; Cho vay Hộ cận nghèo 91.179 triệu đồng; cho vay hộ mới thoát nghèo 71.598 triệu đồng, Cho vay Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 139.322 triệu đồng; Cho vay Học sinh, sinh viên có Hoàn cảnh khó khăn 54.199 triệu đồng; Cho vay Hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn 63.773 triệu đồng; Cho vay Hỗ trợ việc làm 144.125 triệu đồng; Cho vay Hộ nghèo về nhà ở 3.108 triệu đồng; Cho vay hộ nghèo xây nhà tránh lũ 853 triệu đồng; Cho vay nhà ở xã hội 18.743 triệu đồng; Cho vay HSSV có HCKK để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến 1.397 triệu đồng; Cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 72 triệu đồng; Cho vay người chấp hành xong án phạt tù 210 triệu đồng.. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ quá hạn và lãi tồn đọng, xử lý nợ xấu được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm, do đó tỷ lệ nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,11% giảm, 392 triệu đồng so với đầu năm.

Trong năm 2024, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2024, đồng thời yêu cầu các thành viên Ban đại diện huyện cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm cần khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, phối hợp chặt chẽ Phòng giao dịch NHCSXH huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các chỉ tiêu được giao theo kế hoạch năm 2024 là 650 tỷ đồng, tăng 8% so năm 2023. Nợ quá hạn dưới 0,1%, giảm so với đầu năm 50 triệu đồng và thu nợ khoanh tối thiểu 30%, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: