UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phổ biến, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của huyện ủy Tuy An

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 10/10/2023

Đ/C Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuy An phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của huyện ủy Tuy An

 

Chiều 6/10, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An tổ chức phổ biến, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của huyện ủy Tuy An cho cán bộ đảng viên trên địa bàn.

Bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, tại 25 điểm cầu, hơn 1.200 cán bộ, đảng viên ở huyện Tuy An đã được phổ biến, quán triệt Kết luận 35 - KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Các quy định của Tỉnh ủy về khen thưởng Tổ chức đảng, đảng viên. Về chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tỉnh, huyện. Các quy định của Huyện ủy Tuy An về phân cấp quản lý cán bộ, về bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Các kế hoạch của Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An về thực hiện chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình “Chi bộ 4 tốt, Đảng bộ 4 tốt”.

Theo Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An, việc tổ chức phổ biến, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của huyện ủy Tuy An cho cán bộ đảng viên trên địa bàn nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các Cấp ủy, Tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ và đảng viên nhất là người đứng đầu về Chủ trương, Đường lối của Đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Khơi dậy ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị. Đồng thời, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An yêu cầu  các Cấp ủy, Tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng Chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy và của huyện ủy Tuy An đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn ở cấp mình.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: