UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phấn đấu mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm OCOP xếp hạng 3 sao vào năm 2025

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 06/01/2023

Các sản phẩm ở huyện Tuy An tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh

UBND huyện Tuy An đã xây dựng và hoàn thành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn.

          Với mục tiêu, khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn, góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn. Thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Nâng cao năng lực của chủ thể sản phẩm để sản xuất các sản phẩm và dịch vụ du lịch theo hướng gia tăng giá trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, trong giai đoạn 2022 - 2025, huyện Tuy An phấn đấu duy trì và nâng cấp xếp hạng đối với các sản phẩm đã được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Đến năm 2025 có ít nhất 01 điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm OCOP có tiềm năng đạt tiêu chuẩn 03 sao được cấp tỉnh công nhận.

Để thực hiện đạt được mục tiêu này, UBND huyện Tuy An yêu cầu các cơ quan chuyên môn và Chính quyền 15 xã, thị trấn tiếp tục phối hợp đẩy mạnh quán triệt tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình OCOP. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích các chủ thể có sản phẩm tiềm năng, sản phẩm đặc trưng tại địa phương tích cực đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Tiếp tục rà soát các sản phẩm tiềm năng nhằm hướng dẫn các chủ thể tham gia Chương trình OCOP, như sản phẩm Gạo lúa đỏ An Hiệp, các cơm xuất khẩu An Chấn, nấm bào ngư An Lĩnh, nấm bào ngư An Xuân, nấm mối An Thọ, chiếu cói An Cư, Rượu vang sim An Xuân, bún gạo Bích Nga thị trấn Chí Thạnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, rượu nếp Bách Nhật An Thạch, nước mắm Yến. Huy động, bố trí nguồn lực từ các chương trình, dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP ở cơ sở, phấn đấu đến năm 2025 mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm OCOP được cấp tỉnh công nhận xếp hạng 3 sao.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter