UBND huyện Tuy An
Tuy An: BHXH-UBMTTQVN huyện triển khai Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 21/09/2022

BHXH và UBMTTQVN huyện Tuy An vừa triển khai Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH và UBMTTQVN huyện Tuy An giai đoạn 2022-2025.

Mục đích của Quy chế phối hợp này là nhằm tăng cường mối quan hệ giữa BHXH và UBMTTQVN huyện Tuy An trong công tác phổ biến, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, tổ chức thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT để đảm bảo an sinh xã hội lâu dài; phối hợp xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình truyền thông linh hoạt phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là các đối tượng tiềm năng chưa tham gia BHXH, BHYT, nhóm chức sắc. chức việc, nhà tu hành trên địa bàn huyện; Phát huy vai trò của UBMTTQVN các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH, BHYT, nêu gương người tốt , việc tốt, mô hình mới, nhân tố mới trong việc thực hiện chính sách và phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến với người dân.

Để thực hiện tốt Quy chế này, BHXH và UBMTTQVN huyện Tuy An đã đề ra những Nội dung phối hợp cần thực hiện đó là:

Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT.

Phối hợp trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Phối hợp trong phát triển người tham gia BHXH, BHYT và tổ chức hội nghị tuyên truyền.

Phối hợp trong tổ chức thực hiện Quy chế, báo cáo và tổng kết tình hình hoạt động.

Định kỳ hàng năm, BHXH và UBMTTQVN huyện Tuy An tổ chức sơ kết đánh giá kết quả cong tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, góp phần thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giữa BHXH và UBMTTQVN huyện Tuy An giai đoạn 2022-2025./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter