UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2021

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 02/04/2021

UBND huyện Tuy An vừa triển khai công tác Bình đẳng giới năm 2021 và đề nghị các Ban, ngành, UBMTTQ Việt nam huyện, các hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Bình đẳng giới năm 2021 với những nội dung nhiệm vụ trọng tâm sau:

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, đề án có liên quan.

Xây dựng, ban kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới huyện Tuy An giai đoạn 2021-2030; Xây dựng, ban Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới huyện Tuy An giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 2232/QĐ-TTg ngày 28/12/2020) của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 212/LĐTBXH-BĐG ngày 26/1/2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

 Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới: Nhằm phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo tinh thần của Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tiếp tục duy trì Mô hình địa chỉ tin cậy- Nhà tạm lánh tại cộng đồng, nhân rộng và nâng cao chất lượng triển khai các mô hình, hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới.

 Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Công tác thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới.

UBND huyện Tuy An yêu cầu các Ban, ngành, UBMTTQ Việt nam huyện, các hội, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án liên quan tới bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, thách thức để thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter