UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 14/03/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023.

Theo đó, mục đích của kế hoạch này là nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội huyện Tuy An lần thứ XIII đã đề ra. Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị -xã hội trên địa bàn huyện tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Đối với các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy quán triệt, lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương về công tác Dân vận trong hệ thống chính trị ở địa phương, đơn vị; Tập trung củng cố, kiện toàn, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội phat huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ảnh với Đảng, nhà nước các vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm. Lãnh đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên, qua đó kịp thời phát hiện, xây dựng, biểu dương các điển hình Dân vận khéo ở các cấp.

Đối với HĐND và UBND huyện kịp thời thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng nhất là các chính sách liên quan đến quyền con người, quyền công dân, những vấn đề mật thiết liên quan đến cuộc sống nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân trong xây dựng chính sách; Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động giám sát, chất vấn nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động công vụ; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân định kỳ, tăng cường đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là các vụ phức tạp, đông người, kéo dài; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với các cơ quan tư pháp huyện phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho đội ngũ cán bộ và nhân dân nhất là đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp để gương mẫu chấp hành đúng pháp luật; đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xứt xử, thi hành án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm; bồi thường danh dự và quyền lợi cho công dân trong trường hợp oan sai theo quy định của pháp luật.

Đối với lực lượng vũ trang tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; củng cố và tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng vũ trang với nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đối với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là cầu nối giữa Đảng với nhân dân./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter