UBND huyện Tuy An
Tuy An: Một số kết quả qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 05/04/2021

Sau khi có Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, huyện đã tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn. Nội dung, hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, linh hoạt nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả của Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư như lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng…. Nhìn chung, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị trí, vai trò của ATTP đối với sức khỏe của nhân dân được nâng lên; cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu nêu trong Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư gắn với Luật An toàn thực phẩm thành Chương trình, kế hoạch hành động với các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm góp phần quan trọng vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người dân, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, du lịch tại địa phương.

Hoạt động nâng cao năng lực của hệ thống quản lý Nhà nước về ATTP được tăng cường. BCĐ liên ngành ATTP từ huyện đến xã được kiện toàn thường xuyên đảm bảo hoạt động phù hợp với Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn khác liên quan đến vấn đề ATTP; 100% Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP từ huyện đến các xã,thị trấn hoạt động theo chương trình kế hoạch, có quy chế làm việc rõ ràng; 100% cán bộ chuyên trách, phụ trách và kiêm nhiệm ATTP được tập huấn kiến thức về lĩnh vực ATTP; từ năm 2016 đến nay luôn kiện toàn mạng lưới cộng tác viên ATTP tại các thôn, khu phố (mỗi xã, thị trấn 01 cộng tác viên).

Công tác thông tin truyền thông giáo dục kiến thức về ATTP được đẩy mạnh với nhiều hình thức và nội dung phong phú với số lượng cụ thể như sau: Hội thảo, nói chuyện chuyên đề, tư vấn tập trung: 85 buổi với 3025 người tham dự; truyền thanh loa đài (tin bài, phóng sự): 7.709 lượt phát thanh; băng rôn, khẩu hiệu: 409 cái; tranh áp  phích: 350 cái; Tờ rơi/tờ gấp: 10.740 tờ, băng đĩa âm: 64 cái, Pano: 01 cái; bài viết tuyên truyền: 290 bài. Đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ATTP cho 86/127 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP.

 Công tác phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề ATTP được duy trì, thường xuyên và mang tính liên tục; hàng năm BCĐ xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động công tác ATTP năm của huyện, kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì ATTP”, tết Nguyên đán, tết Trung thu và trong các dịp cao điểm về ATTP... Đã tiến hành 12.272 lượt kiểm tra, giám sát. trong đó có 10.756 lượt cơ sở đạt ATTP, số cơ sở vi phạm là 1.516 và xử phạt vi phạm hành chính 70 với số tiền phạt là 43.200.000đ (do đoàn kiểm tra liên ngành ATTP của huyện xử phạt, cấp xã chưa xử lý cơ sở vi phạm về ATTP, chủ yếu  nhắc nhở là chính). Trong quá trình kiểm tra đoàn phát hiện và tiêu hủy nhiều sản phẩm thực phẩm hết hạn, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng (tiêu hủy tại chỗ 483 sản phẩm thực phẩm).

Công tác giám sát lấy mẫu cảnh báo nguy cơ cộng đồng được thực hiện thường xuyên; đã tiến hành test nhanh 499 mẫu thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các lễ, hội được kiểm nghiệm chỉ tiêu hóa lý đạt 453 mẫu chiếm tỷ lệ 90,78%. Trong 10 năm qua trên địa bàn huyện  không có vụ NĐTP xảy ra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và bếp ăn tập thể...

Nguồn kinh phí dành cho công tác ATTP được bố trí kịp thời; tổng kinh phí thực hiện cho chương trình ATTP  từ năm 2010 đến quí I năm 2021 là 813.770.000.000 đồng (ngân sách từ Chương trình mục tiêu Y tế dân số: 614.600.000 đồng,  nguồn địa phương: 199.170.000 đồng)

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác công tác ATTP trên địa bàn huyện vẫn còn một số khó khăn nhất định đó là: Việc quản lý, triển khai công tác đảm bảo ATTP của cấp xã chưa vào cuộc mạnh mẽ, chưa xử lý các cơ sở vi phạm về ATTP. Nhân lực làm công tác quản lý ATTP hiện nay còn thiếu, chưa đáp ứng nhu cầu chuyên môn nhất là tại UBND các xã, thị trấn nên công tác quản lý, kiểm tra ATTP còn nhiều hạn chế. Thực trạng về tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, bảo quản chưa được kiểm soát hoàn toàn. Số cơ sở chế biến, giết mổ gia súc, gia cầm được kiểm soát còn ở mức thấp, chưa có lò mổ tập trung. Công tác xã hội hóa có thực hiện nhưng chưa hiệu quả, chưa huy động nguồn lực từ cộng đồng, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp cùng chung tay trong công tác bảo đảm ATTP.... 

 Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong thời gian đến, huyện Tuy An tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và nhân dân về vai trò của ATTP đối với sức khỏe của nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư, Kết luận số 11-KL/TW ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 18-KH/TU ngày 17/02/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề xuất các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm ATTP trong thời gian tới, hướng đến mục tiêu “Tất cả thực phẩm được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam đều được an toàn”.

- Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP, Đoàn kiểm tra liên ngành ATTP  từ cấp huyện đến cấp xã, bảo đảm các hoạt động phù hợp với Luật An toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác ATTP ở các cấp. Đầu tư trang thiết bị dụng cụ, cơ sở vật chất, phương tiện, kinh phí để chương trình ATTP hoạt động có hiệu quả.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ATTP phù hợp với từng đối tượng, địa phương, nhất là vùng nông thôn, miền núi, ven biển. Tăng cường phát sóng, mở chuyên mục về ATTP; đưa tin tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về ATTP, nhất là các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việc vi phạm pháp luật về ATTP. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành (Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương) thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông về ATTP.

- Tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATTP. Xây dựng kế hoạch quản lý chặt chẽ các cơ sở thực phẩm. Từng bước hướng dẫn đưa họ vào khuôn khổ, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn....

Viết Huy


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter