UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2021

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 09/04/2021

UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2021 trên địa bàn huyện Tuy An.

Nhằm tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy kết quả những thành tựu đạt được trong những năm qua trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đưa phong trào phát triển đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả thiết thực, trong năm 2021, huyện Tuy An tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ Chương trình của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Rà soát, chấn chỉnh việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa” “Khu phố văn hóa”. Thực hiện tốt các Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. đồng thời, kết hợp thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào thi đua yêu nước.

UBND huyện Tuy An cũng đã xác đích, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở có sự phối hợp chặt chẽ, gắn kết sức mạnh tổng hợp tạo sự đồng thuận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực của toàn xã hội tham gia xây dựng phong trào, xây dựng con người mới có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống và môi trường văn hóa lành mạnh; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở;

Trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của năm 2021, huyện Tuy An phấn đấu có 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.  90 % thôn, khu phố được công nhận văn hóa và 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: