UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai ứng dụng VssID (Bảo hiểm xã hội số) trên địa bàn toàn huyện

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 13/04/2021

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID (BHXH số) đến với người tham gia, đảm bảo công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Tuy An yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị UBND các xã, thị trấn, Chủ các doanh nghiệp và đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID (BHXH số) cụ thể:

Các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số) cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT thuộc Sở giáo dục và đào tạo phối hợp với cơ quan BHXH phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trên địa bàn huyện thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số) cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Trung tâm y tế huyện chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trang bị hệ thống tích hợp để sử dụng thẻ BHYT bằng ứng dụng VssID (BHXH số) trên điện thoại thông minh thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, hướng dẫn cho người tham gia BHYT đến khám chữa bệnh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số).

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện phối hợp BHXH huyện tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số), vận động người dân tham gia BHXH, BHYT thực hiện cài đặt ứng dụng VssID (BHXH số) trên điện thoại thông minh.

 UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ CCVC và người lao động phối hợp tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng VssID (BHXH số) đến các hộ dân trên địa bàn quản lý.

 Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các hội, đoàn thể huyện phối hợp tuyên truyền về tính năng, tiện ích, hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng VssID (BHXH số) trên điện thoại thông minh.

 BHXH huyện Tuy An chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về tính năng, tiện ích, hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID (BHXH số); hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử dụng VssID (BHXH số) cho người dùng VssID (BHXH số) trên địa bàn toàn huyện./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: