UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 22/05/2020

UBND huyện Tuy An vừa triển khai phân bổ kinh phí hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới.

Từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách của tỉnh, huyện Tuy An đã phân bổ hỗ trợ gần 56 tỷ đồng cho 14 xã trên địa bàn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2020. Trong đó, hỗ trợ cho 4 xã khu vực ven biển, gồm An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hiệp và An Hòa Hải mỗi xã hơn 5,7 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 7 xã đã được công nhận nông thôn mới và xã An Lĩnh, mỗi xã hơn 1,4 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 2 xã đã thực hiện được từ 15 - 18 tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, mỗi xã hơn 1,85 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 06 HTX NN để thực hiện đề án hỗ trợ phát triển HTXNN theo Quyết đinh 416 và Quyết định 2261/QĐ – TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ hơn 3,3 tỷ đồng. Hỗ trợ cho 07 xã đăng ký xây dựng đạt Nông thôn mới nâng cao, xây dựng khu dân cư  nông thôn mới kiểu mẫu, đã đạt nông thôn mới năm 2019 và đăng ký đạt nông thôn mới năm 2020 gần 5 tỷ đồng và hỗ trợ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hơn 9,6 tỷ đồng.  

Ngoài ra, huyện Tuy An còn phân bổ ngân sách của Trung ương hỗ trợ để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 cho 08 xã, gồm An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hiệp, An Hòa Hải, An Cư, An Mỹ, An Định và An Chấn, với số tiền trên 7 tỷ đồng. Nguồn vốn này được hỗ trợ thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các xã đặc biệt khó khăn ven biển, các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135.

Được biết, đến thời điểm này, huyện Tuy An đã có 9/14 xã được công nhận đạt Nông thôn mới. trong năm 2020 này, huyện Tuy An phấn đấu đưa 5 xã còn lại về đích Nông thôn mới.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter