UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tuy An

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 12/05/2023

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An vừa triển khai kế hoạch về thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 23/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. 

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cán bộ, Đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với an ninh, an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến thật sự trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Để thực hiện đạt mục đích nêu trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An đã đề ra 06 nội dung trọng tâm cần thực hiện đó là:

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền triển khai, giám sát công tác đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản triển khai thực hiện, cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, địa phương và đầu tư hạ tầng, trang thiết bị bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Xây dựng các chuỗi gía trị cung ứng thực phẩm an toàn, chất lượng, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước theo hướng thống nhất một đầu mối để thực hiện nhiệm vụ đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp trong đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số số 17-CT/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch số 133-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn huyện Tuy An./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: