UBND huyện Tuy An
CÔNG TÁC TỔ CHỨC

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 15/11/2023

Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; bổ sung 02 Ủy viên BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030. Thực hiện tốt việc quản lý, phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đánh giá, xếp loại chất lượng đối với 57 tập thể và 183 cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2022. Dừng thực hiện chủ trương thí điểm chức danh trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; bố trí, sắp xếp 06 chức danh lãnh đạo, quản lý; trao đổi, hiệp y, cho ý kiến 27 trường hợp bố trí cán bộ diện Thường trực Huyện ủy quản lý. Ban hành các quy định về phân cấp quản lý cán bộ; tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị huyện và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ ứng cử... Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm (Cao cấp 08 đồng chí, Trung cấp 04 đồng chí; tham gia bồi dưỡng 13 đồng chí). Bổ sung 04 ủy viên và 01 phó bí thư đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Trao Huy hiệu Đảng 03 đợt cho 59 đảng viên. Trong 09 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp 94 đảng viên (tăng 2.01% so với tổng số đảng viên đầu kỳ 4.669). Công tác chính trị nội bộ, chính sách cán bộ được đảm bảo.

Minh Kha


Các tin cùng chuyên mục: