UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 16/08/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa yêu cầu các Cấp ủy, Chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đạt hiệu quả cao.

Theo đó, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An yêu cầu các Cấp ủy Đảng, Tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chủ trương, Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Cấp ủy, Tổ chức Đảng, Chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện. Xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.Tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấpphát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Đối với các cấp MTTQ trên địa bàn, chú trọng xây dựng báo cáo tổng kết trình Đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình các tầng lớp nhân dân và công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chú ý phát huy, biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, nêu rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Xây dựng chương trình hành động cần xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong trong nhiệm kỳ đến nhằm khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ trước. Tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận xã hội. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, vai trò, trách nhiệm giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam (khóa VIII) và hướng dẫn của cấp trên, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực, mở rộng thành phần là cá nhân tiêu biểu đại diện cho các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo. Nhân sự chủ chốt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phải gắn với khung tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý . Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo kế hoạch, ở huyện Tuy An, Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ hoàn thành trong tháng 4/2024. Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ hoàn thành trong tháng 6/2024.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter