UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030”

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 28/03/2023

 UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn huyện.

Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; qua đó, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, có tri thức, văn hóa, có ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng và kỹ năng hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên số hóa.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu trên 90% cán bộ đoàn, đoàn viên và 80% thanh niên, thiếu niên được tuyên truyền và tích cực thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; đến năm 2030, đạt 100% và 90% các chỉ tiêu tương ứng.

Đến năm 2025 đạt trên 80% và đến năm 2030 đạt 100% đoàn viên kết nạp mới được học lý luận chính trị trên cổng thông tin điện tử, học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

 Đến năm 2025 đạt trên 70% và đến năm 2030 phấn đấu đạt trên 90% thanh niên sử dụng và tương tác thường xuyên với ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam”.

 Đến năm 2025, đạt trên 80% và đến năm 2030, đạt 100% cán bộ làm công tác thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn huyện được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh trên không gian mạng.

 Đến năm 2025, phấn đấu trên 70% và đến năm 2030, đạt 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng tài liệu và giảng dạy kỹ năng thích ứng và sử dụng không gian mạng an toàn, tích cực, hiệu quả cho học sinh, sinh viên.

 Đến năm 2025, phấn đấu đạt trên 80% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% đoàn thanh niên cộng sản HCM cấp huyện thiết lập đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền lan toả tin tốt và phản bác thông tin xấu độc.

 Đến năm 2025 phấn đấu trên 70% và đến năm 2030 đạt trên 95% hộ gia đình đồng hành hỗ trợ thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trong việc tham gia các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá trên không gian mạng do các cấp, các ngành,các cơ quan, đơn vị tổ chức.

UBND huyện Tuy An đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện bao gồm: Tuyên truềyn, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, Đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng an toàn, hiệu quả; Giám sát, bảo vệ, ngăn chặn, xử 1ý thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; Triển khai hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên không gian mạng; Xây dựng, nâng cấp, vận hành, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng; Xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác giáo dục 1ý tưởng cách mạng, đạo đức, 1ối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng; Tổ chức hiệu quả các hoạt động sử dụng không gian mạng để thu hút, tập hợp thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; Đào tạo, bồi dưỡng, kết nối đội ngũ cán bộ,  trí thức trẻ thực hiện công tác giáo dục 1ý tưởng cách mạng, đạo đức, 1ối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng.

UBND các huyện Tuy An đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch của UBND huyện, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế; bố trí kính phí hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter