UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai kế hoạch phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2021-2025

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 21/09/2022

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu chung là khuyến khích các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhằm bảo đảm cho sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định bền vững, góp phần thực hiện thành công cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện. Ưu tiên phát triển các chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ có sự tham gia của hợp tác xã, tổ hợp tác, 2 trang trại; gắn công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản với vùng sản xuất lớn, tập trung.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Tỷ lệ giá trị sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn huyện được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết theo quy định đạt 35% giá trị sản phẩm toàn ngành, cụ thể: tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt trên địa bàn huyện được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt 35%; tỷ lệ giá trị sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn huyện được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt 35%; tỷ lệ giá trị sản phẩm thủy sản trên địa bàn huyện được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt 35%; tỷ lệ giá trị sản phẩm lâm nghiệp trên địa bàn huyện được sản xuất dưới hình thức hợp tác, liên kết đạt 35%.

Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn toàn huyện có 12 dự án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Phát triển và cơ cấu lại hợp tác xã, tổ hợp tác gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi liên kết giá trị nông sản, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đến năm 2025, có 50% số hợp tác xã, tổ hợp tác thực hiện chuỗi liên kết giá trị nông sản.

Để thực hiện đạt các mục tiêu cụ thể nêu trên, UBND huyện Tuy An đề ra 08 nhiệm vụ và giải pháp và đề nghị các ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn và các HTX trên địa bàn huyện cần thực hiện đó là:

Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện; Hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng, triển khai các dự án liên kết; Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất đủ năng lực và thu hút doanh nghiệp tham gia thực hiện liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Thực hiện công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm các chuỗi liên kết; Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách để thúc đẩy hợp tác liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; Hoàn thiện kết cấu hạ tầng vùng sản xuất; Kịp thời tổng hợp những khó khăn, kiến nghị để hoàn thiện cơ chế, chính sách về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; Tăng cường thực hiện công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát thực hiện liên kết và nhân rộng mô hình liên kết hiệu quả./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter