UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tôn giáo trên dịa bàn huyện

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 31/08/2022

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa có Công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động tôn giáo trên dịa bàn huyện và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trụng thực hiện tốt những nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác tín ngưỡng, tôn giáo, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Tập trung củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng nhát là đối với nơi có đông đồng bào theo tôn giáo; quan tâm công tác phát triển đảng viên là người có đạo; vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo chủ động nắm chắc tình hình tôn giáo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề liên quan đến tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng tôn giáo.

Chủ động nấm bắt tình hình, phòng ngừa, đấu tranh phát hiện làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, nhà nước.

Làm tốt công tác vận động và tranh thủ sự ủng hộ chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo, người theo tín ngưỡng, tạo niềm tin cho tín đồ tôn giáo hiểu, đồng tình, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

UBND huyện tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. Chủ dộng giải quyết các tranh chấp, khiếu nai về đất đai, cơ sở thờ tự liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo đúng quy định của pháp luật.

UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức vận động, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng vùng đồng bào có tôn giáo để phát huy nguồn lực tôn giáo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch, chủ động phòng, ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá Đảng, nhà nước.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục: