UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 của ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thô

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 06/01/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2022-2025.

 Theo đó, mục đích của kế hoạch là thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động) nhằm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân, trọng tâm là các Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Để thực hiện thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tiếp tục phối hợp, thống nhất giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Viêt Nam cùng cấp triển khai 05 nội dung Cuộc vận động phù hợp với yêu cầu mới.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sat, phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Narn các cấp với chính quyền trong triển khai thực hiện Cuộc vận động.

Công tác nhân rộng mô hình, điển hình, trao đổi kinh nghiệm trong vận động nhân dân xay dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế - xã hội.

Ban thường vụ Huyện ủy Tuy An yêu cầu tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm địa bàn phối hợp tổ chức thực hiện Cuộc vận động, không ngừng nâng cao chất lượng họat động của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư. Định kỳ sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Cuộc vận động kịp thời biểu dương, khen thưởng những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong thực hiện. Cuộc vận động.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter