UBND huyện Tuy An
Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 24/03/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm phát huy những kết quả, ưu điểm đã đạt được và khắc phục bất cập, hạn chế qua hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội,cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới;tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động nhân đạo trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Để thực hiện đạt mục đích nêu trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An đã đề ra 04 nội dung quan trọng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới đó là:

Tiếp tục nang cao nhận thức, trách nhiệm về công tác nhân đạo và vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rà soát, điều chỉnh,bổ sung các cơ chế, chính sách về hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Đẩy mạnh phối hợp hoạt động Chữ thập đỏ, công tác nhân đạo.

Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy An yêu cầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội huyện triển khai việc thực hiện kết luận số  44-KL/TW của Ban Bí thư được tiến hành đồng bộ, thống nhất, nghiêm túc, hiệu quả gứn với thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội Chữ thập đỏ trong tình hình mới./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter