UBND huyện Tuy An
Tuy An: phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 22/04/2024

Đ/C Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện

Chiều 19/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An tổ chức phổ biến, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của huyện cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện.

Bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tại 25 điểm cầu, hơn 3.000 cán bộ đảng viên ở huyện Tuy An đã được phổ biến, quán triệt Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng. Các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cơ quan; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Công tác phòng, chống tiêu cực, tham nhũng…

Đồng thời, các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy Tuy An còn được hướng dẫn triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh và của huyện đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.    

Đây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các Cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu về Chủ trương, đường lối của Đảng khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dám đột phá vì lợi ích chung. Đồng thời, khơi dậy ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức - người lao động.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter