UBND huyện Tuy An
Tuy An: Quán triệt Quy định 85 - QĐ/TW của Ban Bí thư

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 09/06/2023

Đ/C Bùi Thành Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương quán triệt Quy định 85 - QĐ/TW của Ban Bí thư

Sáng 9/6, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An tổ chức quán triệt Quy định 85 - QĐ/TW, ngày 7/10/2022 của Ban Bí thư, về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên interrnet, mạng xã hội và một số văn bản quy định về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn toàn huyện.

Bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, tại 19 điểm cầu, hơn 1.300 cán bộ, đảng viên ở huyện Tuy An đã được Đ/C Bùi Thành Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương thông tin về thực trạng, tình hình người tham gia các mạng xã hội hiện nay. Cách thức để nhận diện các tin giả, xấu, độc, thông tin sai trái trên mạng xã hội. Từ đó, nhận thức các tin thật và các phương thức lan tỏa thông tin tích cực trên mạng xã hội.  

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Thanh Toàn cũng lưu ý 6 nội dung cơ bản mà các Cấp ủy Đảng, Tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện, 7 nội dung mà mỗi cán bộ, đảng viên cần chấp hành và 3 hành vi vi phạm mà cán bộ, đảng viên cần tránh theo Quy định 85 - QĐ/TW. Theo đó, các Cấp ủy, Tổ chức Đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên thuộc quyền trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội. Đối với cán bộ, đảng viên, tiếp tục là nhân tố tích cực để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước. Kịp thời cung cấp, định hướng thông tin đúng về những vấn đề, sự việc phức tạp, nhạy cảm mà Nhân dân quan tâm. Tuyên truyền, lan tỏa các hình ảnh, thông tin tích cực như gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các câu chuyện có giá trị nhân văn và phải luôn gương mẫu, chuẩn mực khi phát ngôn trên mạng xã hội

Việc tổ chức quán triệt Quy định 85 - QĐ/TW, nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và trong toàn Đảng bộ cũng như trong hệ thống chính trị ở huyện Tuy An nhằm góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng môi trường internet, mạng xã hội văn minh, lành mạnh, an toàn.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục: