UBND huyện Tuy An
Tuy An: Sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 22/04/2024

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW

Chiều 17/4, huyện ủy Tuy An sơ kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Trong 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW ở huyện Tuy An đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao được quan tâm đầu tư và phát triển, đã cải thiện đáng kể về môi trường văn hóa tại địa phương. Đáng chú ý, đến nay toàn huyện đã có 98,3% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, tăng 4,3% so với năm 2014. 84/89 thôn, khu phố đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”,  đạt 94,3%, tăng 7,3%, 83/90 cơ quan, đơn vị được công nhận “Cơ quan, đơn vị văn hóa”, đạt 92,2% và tăng 26,2% so với năm 2014.

Toàn huyện hiện có 105 điểm vui chơi dành cho trẻ em và có hơn 35% dân số thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. Các hoạt động Hội khỏe Phù Đổng, giải việt dã, bóng dá, bóng chuyền định kỳ, hằng năm luôn được địa phương duy trì tổ chức hiệu quả. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị 34 di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng cấp Quốc gia, cấp tỉnh luôn được chú trọng quan tâm và đã đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng tổ chức hoạt động các lế hội trên địa bàn được nâng cao, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của du khách. Phát huy hiệu quả 54 Câu lạc bộ Gia đình phát triển và 10 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy ước, hương ước tại địa phương.

Trong thời gian tới, huyện ủy Tuy An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và nâng cao nhận thức, hành động của các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết 33 - NQ/TW. Trong đó, chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của Cấp ủy Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ về văn hóa, giáo dục. Quan tâm đầu tư nguồn lực, bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian và chú trọng giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Khắc Nho


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter