UBND huyện Tuy An
Tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công trình: Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai �

Hình ảnh buổi chi trả tiền tại UBND Thị trấn Chí Thạnh

Thực hiện Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND huyện Tuy An về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công trình: Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn qua huyện Tuy An. Địa điểm: Thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Đường dẫn, đợt 1).

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại UBND Thị trấn Chí Thạnh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy An phối hợp với UBND, UBMTTQVN thị trấn Chí Thạnh, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện công trình trên.

Theo phương án và quyết định chi trả tiền có 29 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ là: 3.523.396.000đồng. Trong đó có 24 hộ dân nhận tiền bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng, 05 hộ nhận tiền mặt. Tại buổi làm việc Trung tâm phát triển quỹ đất đã chi trả tiền cho 05/05 hộ gia đình cá nhân có nhu cầu nhận tiền mặt, hoàn thành phương án trả tiền đã được phê duyệt.

Lê Quỳnh