UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 1659/UBND
Ngày ban hành: 06/07/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc đôn đốc triền khai thưc hiện Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 06/6/2023 của HĐND tỉnh và Công văn số 2774/UBND-KGVX ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh
Tải về: Tại đây