UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 19/07/2017
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tuy An
Tải về: Tại đây