UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN Tuần 15 (05/4/2021 – 09/4/2021)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

Tuần 15 (05/4/2021 – 09/4/2021)

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

THỨ-NGÀY

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

THỨ HAI

05/4/2021

- Chủ tịch, các PCT dự chào cờ đầu tháng (7h, Trung tâm VH-TT&TT)

- Đ/c Phong (PCT) tiếp công dân định kỳ tại tỉnh (7h30, Ban TCD tỉnh)

- Đ/c Ngọ (PCT) làm việc với xã An Hiệp và Trường Tiểu Học xã An Hiệp về điểm Trường Tuy Dương và Điểm trường Phước Hậu liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài (9h, xã An Hiệp)

- Chủ tịch, các PCT làm việc với Phòng Kinh tế và Hạ tầng (14h, tại Phòng)

- Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo UBND huyện (16h, Phòng họp UBND huyện)

 

 

THỨ BA

06/4/2021

- Chủ tịch, đ/c Phong (PCT) làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo Chi nhánh VPĐKĐĐ (8h,  Phòng họp UBND huyện)

- Đ/c Ngọ (PCT) họp Hội đồng Thẩm định hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích (8h, Sở VH, TT&DL)

- Chủ tịch,  đ/c Ngọ (PCT) họp Ủy ban bầu cử huyện (14h, PH UBND huyện)

- Đ/c Phong (PCT) tham gia cùng Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã An Thọ (14h, tại xã)

THỨ TƯ

07/4/2021

- Chủ tịch, đ/c Phong (PCT) tiếp công dân định kỳ tại huyện (7h30, Ban TCD huyện)

- Đ/c Ngọ PCT) dự hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2021 (8h, PHGB UBND tỉnh)

- Chủ tịch tham gia cùng Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã An Định (14h, tại xã)

- Đ/c Phong (PCT) làm việc với Tòa án Nhân dân tỉnh (14h, Phòng họp UBND huyện)

- Đ/c Ngọ (PCT) họp Ban Chỉ đạo Phát triển và quản lý chợ (14h, Phòng KT&HT)

THỨ NĂM

08/4/2021

- Chủ tịch, đ/c Phong (PCT) dự hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (8h, Hội trường Huyện ủy)

- Đ/c Ngọ (PCT) làm việc tại cơ quan

- Chủ tịch làm việc với Đoàn công tác của UBMTTQVN tỉnh về giám sát công tác bầu cử (14h, PH UBND huyện)

- Đ/c Phong (PCT) làm việc tại cơ quan

- Đ/c Ngọ (PCT) tham gia cùng Đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã An Lĩnh (14h, tại xã)

THỨ SÁU

09/4/2021

Chủ tịch, các PCT dự hội nghị Huyện ủy lần thứ 4 (8h, Hội trường Huyện ủy)

Chủ tịch, các PCT làm việc với Văn phòng HĐND&UBND huyện (14h, Phòng họp UBND huyện)