UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN Tuần thứ 21 (từ ngày 17/5/2021 – 21/5/2021)

Thời gian

Lãnh đạo

tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo; đơn vị chuẩn bị tham dự

Thứ 2, ngày 17/5/2021

7h30

Đ/c Chủ tịch, các PCT

Hội ý lãnh đạo UBND huyện

PLV đ/c Chủ tịch

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

 

14h

Đ/c Ngọ PCT

Họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm

Phòng họp UBND huyện

Đ/c Nam CVP tham dự

Thứ 3, ngày 18/5/2021

7h30

Đ/c Chủ tịch

Trao huy hiệu Đảng

Thị trấn Chí Thạnh

 

7h30

Đ/c Phong PCT

Trao huy hiệu Đảng

Xã An Nghiệp

 

9h

Đ/c Phong PCT

Trao huy hiệu Đảng

Xã An Lĩnh

 

8h

Đ/c Chủ tịch,

các PCT

Hội nghị trực tuyến và quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp, NK 2021-2026

Hội trường Huyện ủy

Đ/c Thành PCVP tham dự

8h

Đ/c Phong PCT

Làm việc với Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cập nhật, tích hợp dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp vào quy hoạch sử dụng đất

Phòng họp UBND huyện

Đ/c Nam CVP tham dự

14h

Đ/c Chủ tịch, các PCT

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Các xã, thị trấn

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

Thứ 4, ngày 19/5/2021

8h

Đ/c Chủ tịch

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Các xã, thị trấn

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

8h

Đ/c Phong PCT

Kiểm tra thực địa mỏ đất san lấp

Thôn Tân Lập, xã An Thọ

Đ/c Thành PCVP tham dự

14h

Đ/c Chủ tịch, các PCT

Làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất

Tại Trung tâm

Đ/c Nam CVP tham dự

Thứ 5, ngày 20/5/2021

Cả ngày

Đ/c Chủ tịch,

các PCT

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Các xã, thị trấn

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

Thứ 6, ngày 21/5/2021

Cả ngày

Đ/c Chủ tịch,

các PCT

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Các xã, thị trấn

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

Thứ 7, ngày 22/5/2021

Cả ngày

Đ/c Chủ tịch,

các PCT

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Các xã, thị trấn

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

Chủ nhật, ngày 23/5/2021

Cả ngày

Đ/c Chủ tịch,

các PCT

Kiểm tra công tác bầu cử

Các xã, thị trấn

Lãnh đạo Văn phòng tham dự