UBND huyện Tuy An
LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND HUYỆN Tuần thứ 24 (từ ngày 07/6/2021 – 11/6/2021)

Thời gian

Lãnh đạo

tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo; đơn vị chuẩn bị tham dự

Thứ 2, ngày 07/6/2021

8h

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

 

Hội ý lãnh đạo UBND huyện

PLV đ/c Chủ tịch

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

9h

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Họp thành viên ủy ban

Phòng UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

14h

Chủ tịch

Hội nghị thường trực Huyện ủy

Phòng Họp Huyện ủy

 

14h

Đ/c Phong PCT

Làm việc với lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường

Phòng UBND huyện

 Đ/c Nam Chánh Văn phòng tham dự

Thứ 3, ngày 08/6/2021

8h

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (cho ý kiến về báo cáo làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Phòng Họp Huyện ủy

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

10h

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Làm việc với Phòng KT-HT và BQL về phương án quản lý Bến xe thị trấn Chí thạnh

Phòng UBND huyện

Lãnh đạo Văn phòng tham dự

Cả ngày

Chủ tịch

Họp trực tuyến Chính phủ về Đề án thực hiện xây dựng đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2026

Hội trường VPUBND tỉnh

 

14h

Chủ tịch

Tham gia cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

Phòng Họp Huyện ủy

 

14h

Đ/c Ngọ PCT

Kiểm tra cơ sở cách ly tập trung Trường PTTH Trần Phú

Trường PTTH Trần Phú

Đ/c Lâm tham dự

Thứ 4, ngày 09/6/2021

8h

Chủ tịch, Đ/c Phong PCT

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy

Phòng Họp Huyện ủy

 

8h

Đ/c Ngọ PCT

Họp Đảng ủy CQCQ

Phòng họp UBND huyện

 

14h

Đ/c Phong PCT

Giải quyết các trường hợp đơn thư

Ban tiếp Công dân

Đ/c Phượng chuẩn bị nội dung

14h

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Tham gia cùng Thường trực Huyện ủy làm việc với các Hội đặc thù của huyện

Phòng Họp Huyện ủy

Đ/c Lãnh đạo Văn phòng tham dự

Thứ 5, ngày 10/6/2021

8h

Chủ tịch, Đ/c Phong PCT

 

Làm việc với lãnh đạo Phòng TC-KH, BQLDAĐTXD, KT-HT, TTPTQĐ về các dự án trung hạn 2021 - 2025

Phòng họp UBND huyện

Đ/c Nam Chánh Văn phòng tham dự

14h

Chủ tịch

Làm việc với lãnh đạo Phòng TC-KH, KT-HT, TTPTQĐ

Phòng họp UBND huyện

Đ/c Nam Chánh Văn phòng tham dự

14h

Đ/c Ngọ PCT

Làm việc với Phòng LĐTB&XH huyện

Phòng LĐTB&XH

Đ/c Thành Phó Chánh Văn phòng tham dự

14h

Đ/c Phong PCT

Giải quyết các trường hợp đơn thư

Ban tiếp Công dân

Đ/c Phượng chuẩn bị nội dung

Thứ 6, ngày 11/6/2021

8h

Chủ tịch, các  Phó Chủ tịch

Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo UBND huyện về thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy

Phòng họp Huyện ủy

Đ/c Lãnh đạo Văn phòng tham dự

14h

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Tổng kết công tác Bầu cử

Phòng họp UBND

Đ/c Lãnh đạo Văn phòng tham dự