UBND huyện Tuy An
Lịch sử huyện Tuy An

Lịch sử của huyện Tuy An

Năm Tân Hợi (1611) phủ Phú Yên được lập ra gồm hai huyện: Đồng Xuân và Tuy Hòa do Văn Phong trấn giữ. Thủ phủ đóng tại làng Hội Phú (xã An Ninh Tây ngày nay), nhưng từ thuở đó tên gọi Tuy An chưa xuất hiện. Đến năm Minh Mạng thứ 12 (1831) – Phủ Tuy An – Một tên mới bắt đầu xuất hiện trong lịch sử Việt Nam, do vua Minh Mạng đổi tên phủ Phú Yên thành phủ Tuy An thuộc vào Bình Định. Năm Minh Mạng lần thứ 13 (1832) phủ Tuy An được thăng thành tỉnh Phú Yên.

Năm 1899, phủ Tuy An thống hạt huyện Đồng Xuân và lãnh 5 tổng là An Sơn, An Hải, An Đức, An Vinh, An Phú gồm 69 xã, thôn, phường. Ngày 7/9/1945, chính quyền cách mạng lâm thời được thành lập, phủ Tuy An được đổi tên thành phủ Công Ái đến năm 1946 đổi thành huyện Tuy An, cấp tổng bỏ, 69 xã, thôn sát nhập lại thành 14 xã. Năm 1954, chính quyền Sài Gòn đổi huyện thành quận. 

Năm 1975, chính quyền cách mạng đổi tên quận Tuy An thành huyện Tuy An, các xã An Chấn, An Thọ nhập về Tuy An. 

Năm 1977, hợp với Huyện Đồng Xuân thành Huyện Xuân An. Năm 1979 trở lại huyện Tuy An như cũ, thôn Tân Long xã An Ninh nhập vào xã An Cư; thôn Ngân Sơn xã An Thạch và hai thôn Chí Thạnh, Chí Đức của xã An Cư hợp thành thị trấn Chí Thạnh; chia xã An Ninh thành hai xã: An Ninh Đông, An Ninh Tây; chia xã An Chấn thành hai xã: An Chấn và An Phú.

Trải qua nhiều biến động của lịch sử, đến năm 1996 huyện Tuy An có thị trấn Chí Thạnh và 16 xã: An Phú, An Chấn, An Mỹ, An Hòa, An Hiệp, An Cư, An Định, An Nghiệp, An Xuân, An Lĩnh, An Thọ, An Hải, An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Dân, An Thạch.

Ngày 5/1/2005, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2005/NĐ-CP thành lập TP Tuy Hòa; sáp nhập thị trấn Phú Lâm (thuộc huyện Tuy Hòa) và xã An Phú (thuộc huyện Tuy An) vào TP Tuy Hòa. Đến nay huyện Tuy An có 15 xã và 1 thị trấn. Thị trấn Chí Thạnh là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của huyện Tuy An.