UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
1811/UBND
26/07/2023 V/v triển khai Công văn số 3677/UBND-KGVX ngày 24/7/2023 của UBND tỉnh
1793/UBND
24/07/2023 V/v triển khai Công văn số 1999/SVHTTDL-TTr ngày 13/7/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1730/UBND
14/07/2023 V/v ý kiến góp ý dự thảo Đề cương Đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030
1715/UBND
13/07/2023 V/v góp ý phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1670/UBND
07/07/2023 V/v cung cấp danh sách đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số
1669/UBND
07/07/2023 V/v công tác tuyên truyền
1666/UBND
07/07/2023 V/v công tác tuyên truyền
1662/UBND
07/07/2023 V/v ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Bộ chỉ tiêu và phương pháp đánh giá, xét công nhận mức độ chuyển đổi số cấp xã và cấp huyện giai đoạn 2023-2025
1659/UBND
06/07/2023 Về việc đôn đốc triền khai thưc hiện Thông báo số 21/TB-HĐND ngày 06/6/2023 của HĐND tỉnh và Công văn số 2774/UBND-KGVX ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh
1654/UBND
06/07/2023 V/v ý kiến dự thảo Thông tư quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh