UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
1503/QĐ-UBND
31/07/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
1498/QĐ-UBND
31/07/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên
2020/QĐ-UBND
24/10/2018 Về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018
6128/UBND
25/10/2018 Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khoá VII
16/CT-UBND
02/08/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
24/2017/QĐ-UBND
26/06/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên